SHA Koordinator

Gjør byggeplassen sikrere med en erfaren og kompetent SHA Koordinator

Skadepotensialet på en byggeplass er stort, og bygge- og anleggsbransjen topper skadestatistikkene. Viktigheten av et godt HMS- og SHA arbeid kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Sikkerheten til arbeiderne bør komme først og være styrende for alt som skjer på byggeplassen. I tillegg er vi av den oppfatningen om at arbeidsmiljøet er viktig å ha i fokus.

Hva er SHA?

Begrepet SHA er forankret i forskrift om «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» på bygge- eller anleggsplasser. Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

Byggherreforskriften fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid skal foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Arbeidet med SHA-planen må starte tidlig i planprosessen til et bygge- eller anleggsprosjekt. Under plan og prosjekteringsarbeidet skal byggherren fortløpende gjennomføre risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Hva kan vi bidra med?

 • Etablering av SHA-funksjonen – rammer, prosedyrer og verktøy
 • SHA koordinator – Koordinator for prosjektering (KP) og Koordinator for utførelse (KU)
 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Utarbeidelse av SHA-plan

Fordelene med et godt SHA-arbeid:

 • Færre uønskede hendelser og ulykker
 • Lavere sykefravær
 • Høyere grad av trivsel
 • Bedre lønnsomhet i prosjektet
 • Godt omdømme
 • Økt sannsynlighet for ferdigstillelse til avtalt tid
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn

Vi kan også tilby skreddersydde kurs og foredrag innen arbeid med SHA. Se her.