HMS Rådgiver

HMS – Bygg og anlegg

HMS begrepet omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. Begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – Internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 1) fastlegger at alle virksomheter skal: «sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten». Dette betyr at du til enhver tid skal vite hvilke lovkrav som gjelder for din virksomhet innen bygg og anlegg – HMS, og ha oversikt over hvordan virksomheten etterlever disse.

Ved en samsvarsvurdering kartlegges gjeldende lovverk for bedriften og eventuelt andre krav som bedriften har vedtatt for sitt HMS-arbeid. Bedriftens HMS-system med styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner og registreringer vurderes for å finne bedriftens samsvar eller manglende samsvar i forhold til kravene.

Risikovurdering og risikostyring er grunnleggende for alt systematisk HMS-arbeid. Derfor må bedrifter som ønsker å hindre skade på mennesker og miljø få på plass struktur og rutiner som bidrar til å både forutse og begrense effekten av uønskede hendelser.

Byggherreforskriften krever at en virksomhet som er inne på en bygge- eller anleggsplass, skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid. For hvert arbeidssted vil det dermed være en spesiell del i internkontrollen tilpasset dette stedets sikkerhetsutfordringer. Her er SHA og HMS koplet sammen.

Vi i HMS Rådgivning AS har spisskompetanse innen HMS og SHA. Vi kan foreta risikovurderinger og implementere et velfungerende HMS system knyttet opp til SHA planen og som er oppdatert etter gjeldende lovverk for din virksomhet innen bygg og anlegg.

Hva kan vi bidra med?

 • HMS leder
 • HMS rådgiver
 • Etablering av HMS-styringssystem
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Samsvarsvurdering

Fordelene med et godt HMS-arbeid

 • Redusere ulykker og sykefravær
 • Høyere grad av trivsel
 • Sikre en helsefremmende arbeidsplass
 • Forebygge uønskede hendelser
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Forbedring av samlede resultater
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn

Vi tilbyr også kurs og foredrag innen HMS-arbeid i bygge- og anleggsbransjen. Se her.