AKTUELT

Ny Byggherreforskrift fra 01.01.21

Arbeids- og sosialdepartementet har foretatt en rekke endringer i den reviderte byggherreforskriften, som stiller strengere krav til alle parter.

Den nye byggherreforskriften legger tydelig vekt på behovet for en mer fullstendig risikohåndteringsplan, avsetning av tilstrekkelig tid til prosjektering og bygging, samt mer tilsyn og bedre dialog i prosjekteringsfasen.

Risikohåndtering

Mulighetene for å tilrettelegge for HMS på byggeplassen er størst i tidligfase av planleggingen. Regelverket gir av denne grunn en plikt for byggherren til å ivareta SHA gjennom arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som foretas. Dette kan videre legge føringer for valg av anleggets form, innhold og planløsning, i tillegg til valg av bæresystem, tekniske installasjoner, byggeprodukter m.m.

Med organisasjonsmessige valg siktes det bl.a. til valg av entrepriseform, kontraktstruktur og utbyggingsrekkefølge som kan få følger for sikkerheten på byggeplassen. I denne forbindelse er byggherren også forpliktet til å planlegge slik at helseskadelig tidspress unngås ved å avsette tilstrekkelig tid til de ulike arbeidsoperasjoner. Byggherren må dokumentere hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til dette.

En nyvinning i forskriften er at byggherren under planlegging og prosjektering er forpliktet til å beskrive risikoforhold som har betydning for arbeidene. De risikoforhold som avdekkes skal videre innarbeides og beskrives i tilbudsgrunnlaget. Formålet med bestemmelsen er å unngå at entreprenørene konkurrerer på sikkerhet.

Byggherren skal som tidligere påse at det utarbeides en SHA-plan før arbeidene igangsettes. Planen skal beskrive hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. De innholdsmessige kravene til SHA-planen er imidlertid mer utførlig regulert i den nye forskriften. SHA-planen skal beskrive fire forhold: organisasjonskart, prosjektets tidsplan, de spesifikke sikkerhetstiltak som må utføres og rutiner for avviksbehandling. Byggherren skal videre sørge for at planen revideres ettersom nye forhold avdekkes underveis

Bedre samhandling

I den nye forskriften heter det at byggherren gjennom hele prosessen skal «sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter …» for å ivareta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Kapittelet om de prosjekterendes plikter er muligens den største endringen i byggherreforskriften. Kapittelet retter seg både mot ARK, RI og prosjekterende hos entreprenøren. De prosjekterende skal under sitt oppdrag risikovurdere og ivareta forhold knyttet til SHA. Beskrevne risikoforhold og foreslåtte tiltak må dokumenteres av den som prosjekterer.

Det er presisert at byggherren skal dokumentere sin risikovurdering og tiltak for å håndtere restrisikoen. Den prosjekterende må nå også dokumentere sin risikovurdering. Risikovurderingene må dermed ivareta grensesnittet mot andre fag, som betyr at byggherren aktivt må legge til rette for en reell dialog slik at mulighetene for å avdekke risikoforhold øker.

Arbeidstilsynet har ikke gitt noen kommentar til hva dette i praksis innebærer, men det anbefales at byggherre sørger for å dokumentere at det legges opp til dialog for eksempel i møtereferatene. Regelendringene innebærer at prosjekterende og entreprenørene er pålagt å medvirke i dialogen og samhandlingen, som byggherren skal sørge for.

Nye dokumentasjonskrav

Den reviderte forskriften pålegger byggherren å dokumentere oppfølgingen av koordinatorene og byggherrens representant. Den enkleste måten å gjøre det på er å innføre rapporterings- og møterutiner som dokumenterer byggherrens aktivitet.

Kriteriene for innmelding av forhåndsmelding til Arbeidstilsynet blir også endret. Etter nyttår skal en elektronisk forhåndsmelding sendes for alle bygge- eller anleggsarbeider som varer utover 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk. I dag er kravet 30 virkedager og 500 dagsverk.

Unngå rollekonflikt

Byggherren må vurdere om den som utpekes som koordinator/byggherrens representant har andre plikter som kan skape rollekonflikt. I den reviderte forskriften heter det nå at koordinator «skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator». Det alene at rollekonflikt kan oppstå, kan tolkes slik at det er nok til at vedkommende firma er utelukket fra rollen som koordinator eller byggherrens representant.

Byggherren skal dokumentere vurderingen av eventuelle rollekonflikter. Kan for eksempel prosjekterende være koordinator for prosjekteringen, samtidig som firmaet deltar i prosjekteringsarbeidet? Kan totalentreprenøren, som også har risikoen for prosjekteringen, påta seg rollen som koordinator for prosjektering? Totalentreprenøren er jo samtidig også ansvarlig for utførelsen av arbeidene. Rollekonflikten vil i de fleste tilfeller oppstå i forbindelse med gjennomføringen av bygge- og anleggsarbeidene. Byggherren kan for øvrig selv utføre koordineringsoppgavene i egen organisasjon uten at det er snakk om noen rollekonflikt.

Pliktene til de utførende er med enkelte presiseringer videreført i den nye forskriften. En nyvinning er at de relevante delene av SHA-planen skal innarbeides i virksomhetens internkontroll. Endringen medfører at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle bygge- eller anleggsplasser, og i tillegg en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller anleggsplass.

Les hele forskriftsteksten på lovdata.no.